Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Wereldmuziekschool

 1. Aanmelding

Aanmelding kan uitsluitend plaatsvinden door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier, te vinden op de website. Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Met de opgegeven voorkeurslesdagen en -tijden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Aangemelde aspirant-leerlingen krijgen een bevestiging per e-mail van hun aanmelding. Instromen kan gedurende het gehele jaar.

 1. Plaatsing

2.1 Algemeen
Hoewel vroeg aanmelden de kans op plaatsing vergroot, biedt dit geen garantie. Plaatsing is altijd afhankelijk van de beschikbare mogelijkheden en kan gedurende het gehele jaar.

2.2. Jaarcursussen en meerjarige cursussen
Leerlingen die zich hebben aangemeld, krijgen een uitnodiging voor een kennismaking- of introductiegesprek met een docent. Dit gebeurt door middel van een e-mail bericht van de administratie of doordat de docent zelf contact opneemt om een afspraak te maken. De kennismakingsgesprekken kunnen zowel vóór de zomervakantie plaatsvinden, als in de eerste lesweek na de zomervakantie. Tijdens de introductie of kennismaking krijgt de leerling informatie over de inhoud van de cursus, de aanschaf van lesmateriaal, de aanschaf of huur van een instrument en worden afspraken gemaakt voor de vaste lesdag en -tijd. Pas nadat afspraken zijn gemaakt over de vaste lesdag en lestijd en deze schriftelijk of mondeling door de docent of cursistenadministratie zijn bevestigd, is de plaatsing een feit. – Leerlingen die zich na 1 juni aanmelden, krijgen doorgaans pas in de loop van augustus/september bericht over hun plaatsing. Ook voor deze leerlingen geldt, dat de plaatsing pas een feit is nadat de overeengekomen lesdag en lestijd mondeling of schriftelijk door de docent of cursistenadministratie zijn bevestigd.

2.3 Korte cursussen
Leerlingen die zich aanmelden voor korte cursussen, krijgen uiterlijk één week voor de start van de cursus bericht over het al of niet doorgaan van de cursus en over hun plaatsing.

2.4 Plaatsingsgarantie
Leerlingen die deelnemen aan een cursus, hebben gedurende de looptijd van hun inschrijving bij de muziekschool garantie op plaatsing in de betreffende cursus. Deze garantie geldt uitsluitend met betrekking tot de gekozen cursus en is niet van toepassing op de overige aspecten van de cursus zoals groepsgrootte, vestiging, docent, lesdag, lestijd etc.

2.5 Plaatsingsvoorrang
Leerlingen die reeds bij de Wereldmuziekschool lessen volgen, maar die hun lessen willen voortzetten bij een andere docent, in een andere vestiging of in een andere muziekrichting, krijgen bij plaatsing voorrang op nieuwe aanmeldingen. Leerlingen die vanuit een basiscursus willen doorstromen naar instrumentale les, krijgen bij plaatsing voorrang op nieuwe aanmeldingen. Let op: voorrang bij plaatsing betekent geen plaatsingsgarantie.

2.6 Wachtlijst
Leerlingen die bij aanvang van het cursusjaar niet geplaatst kunnen worden, worden op een wachtlijst gezet. Indien zich in de loop van het schooljaar een mogelijkheid tot plaatsing voordoet, wordt de desbetreffende leerling door de Wereldmuziekschool benaderd.

 1. Betaling lesgeld

3.1 Jaarcursussen en meerjarige cursussen
Betaling van de lesgelden kan op twee manieren plaatsvinden: – via een factuur voor het hele cursusjaar ineens, gerekend vanaf de werkelijke startdatum; – via een automatische incasso in 10 termijnen van september tot en met juni.

3.2 Korte cursussen
Betaling van korte cursussen kan uitsluitend ineens plaatsvinden door middel van betaling via IDEAL bij de eerste les.

3.3 Betalingsverplichting
De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale cursusbedrag. Bij het niet, onvolledig en/of ontijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt de Wereldmuziekschool zich het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten komen voor rekening van de betalingsplichtige. Contant betalen is niet mogelijk. Per betaler is er slechts één betaalwijze mogelijk (óf via een automatische incasso óf via een factuur voor alle lessen van het cursusjaar vooraf).
Bij instromen later dan de startdatum van het cursusjaar is men betaling verplicht vanaf de eerst genoten les na de gratis proefles. 

 1. Opzegging/beëindiging van de lessen gedurende het cursusjaar

Opzegging c.q. beëindiging van de lessen gedurende het cursusjaar is alleen mogelijk door middel van een e-mail bericht aan de Wereldmuziekschool. De opzegging c.q. beëindiging wordt pas geacht te zijn ingegaan, nadat de leerling van de Wereldmuziekschool dienaangaande een e-mail bevestiging heeft ontvangen. Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats onder de in artikel 5 genoemde voorwaarden.
De opzegtermijn is 1 volle kalendermaand, die wordt in rekening gebracht.

 1. Restitutie lesgeld Restitutie van lesgeld vindt plaats in de onderstaande gevallen:
  a) verhuizing van de leerling buiten de regio (tegen overlegging van een recent uittreksel uit het bevolkingsregister);
  b) langdurige ziekte van de leerling (tegen overlegging van een medische verklaring);
  c) ongeschiktheid van de leerling (beëindiging vindt plaats in overleg tussen docent, ouders/leerling en management van de Wereldmuziekschool);
  d) overlijden van de leerling;
  e) jaarcursus: lesuitval van meer dan 3 lessen veroorzaakt door of vanwege de Wereldmuziekschool(vanaf de 4e les vindt restitutie plaats). korte cursus: lesuitval van meer dan 1 les veroorzaakt door of vanwege de Wereldmuziekschool (vanaf de 2e les vindt restitutie plaats). In de onder a) tot en met d) genoemde gevallen, dient te allen tijde een schriftelijk verzoek te worden gericht aan de betreffende afdeling waar de lessen worden gevolgd.
  Voor de onder e) genoemde situatie, vindt aan het einde van de cursus automatisch herberekening van het lesgeld en restitutie van de niet genoten lessen plaats.

6.   Afwezigheid docent

Lessen die als gevolg van onvoorziene omstandigheden en/of andere geldige redenen uitvallen, worden bij jaarcursussen in de regel de eerste keer niet vervangen. De Wereldmuziekschool verplicht zich echter alles in het werk te stellen om de continuïteit van de lessen zo veel als mogelijk is te waarborgen. Indien dit om welke reden dan ook, niet of slechts beperkt lukt, kunnen hieraan geen andere rechten worden ontleend dan genoemd in artikel 5, sub e).

 1. Lesmateriaal/leermiddelen

De kosten van lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de leerling.

 1. Huur instrumentarium

Het is in mogelijk van de Wereldmuziekschool muziekinstrumenten te huren. Het huurbedrag is vooraf verschuldigd voor een heel jaar of ingeval van een kortere cursusduur voor de duur van de cursus. Aanvragen voor huurinstrumenten worden behandeld in volgorde van binnenkomst en zolang de voorraad strekt.

 1. Jeugdcultuurfonds

Is geld een probleem en wil je wel les, ga dan naar www.jeugdcultuurfonds.nl.

 1. Tarieven

De cursustarieven voor het nieuwe cursusjaar worden elk jaar in juli vastgesteld en bekend gemaakt op de website.

 1. Lesovereenkomst

Korte cursussen, jaarcursussen en meerjarencursussen Aanmeldingen voor korte cursussen, jaarcursussen en meerjarencursussen, worden geacht te zijn aangegaan voor de duur van de cursus.

 1. Afwezigheid van de leerling

Afwezigheid van de leerling dient uiterlijk 24 uur van tevoren te worden gemeld bij de docent van de afdeling waar de leerling les heeft. Niet gevolgde lessen kunnen in beginsel niet worden ingehaald. Restitutie van niet gevolgde lessen vindt alleen plaats in de in artikel 5 genoemde voorwaarden.

 1. Wijzigingen gedurende het schooljaar

13.1 Wijziging in groepsgrootte
Vermindering van groepsgrootte gedurende het schooljaar, bijvoorbeeld door het vertrek van leerlingen, heeft geen invloed op het te betalen tarief van de leerlingen die de lessen vervolgen. Wel behoudt de Wereldmuziekschool zich het recht voor, deze leerling(en) indien mogelijk en na overleg in een andere groep te plaatsen of de lesduur naar rato te verkorten. Indien het in het opvolgende jaar om welke reden dan ook niet mogelijk is aan leerlingen die de lessen vervolgen, een gelijke lesvorm aan te bieden, behoudt de Wereldmuziekschool zich het recht voor de leerling een andere lesvorm tegen het daarvoor geldende tarief aan te bieden. Leerlingen die zich hiermee niet kunnen verenigen, kunnen opzeggen zonder dat zij zijn gehouden aan de in artikel 4 genoemde voorwaarden.

13.2 Vervanging docent
De Wereldmuziekschool verplicht zich tijdelijke of permanente vervanging van een docent gedurende het schooljaar, zo veel mogelijk te beperken. De Wereldmuziekschool is niet verplicht de redenen van vervanging van een docent mee te delen aan de leerling. De leerling kan aan vervanging van de docent geen rechten ontlenen (opzegging, restitutie).

 1. Geschillen
  Nederlands recht is van toepassing op deze overeenkomst. Geschillen die samenhangen of voortvloeien uit de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn behandelt de rechtbank Noord-Holland in eerste aanleg met uitsluiting van andere mogelijke bevoegde rechters.